segunda-feira, agosto 01, 2011

"They only care when you die"

#Do nylon-smile